Noce Kościołów 2014 - Patronat Honorowy


Józef Kupny
Arcybiskup Metropolita Wrocławski

„Drzwi Kościoła muszą być otwarte, tak aby wszyscy mogli wejść!” – to pragnienie wyrażone przez papieża Franciszka podczas jednej z audiencji, realizuje się dziś w naszych dolnośląskich świątyniach. Europejskie Dni Dziedzictwa Chrześcijaństwa „Noce Kościołów” są zaproszeniem, by spojrzeć na Kościół wielowymiarowo, by poznać go jako wspólnotę osób wierzących w Chrystusa, by odkrywać jedność w jego różnorodności i przede wszystkim odnajdywać w nim Jezusa. W wielu kościołach naszej archidiecezji przygotowano szereg inicjatyw, wykładów i spotkań promujących otwartość i dialog w Kościele, poruszających także istotne aspekty życia chrześcijan.

Jednak zarówno w Kościele, jak i w świecie, nie może zabraknąć sztuki, bo jak pisał św. Jan Paweł II „świat bez sztuki naraża się na to, że będzie światem zamkniętym na miłość”. Dlatego też w programie „Nocy Kościołów” znalazło się wiele wspaniałych wystaw i koncertów, które są także formą dziękczynienia za kanonizację Ojca Świętego.

Wołanie papieża Franciszka nie kończy się na zachęcie do otwarcia drzwi Kościoła, bo zaraz dodaje, że „my musimy wyjść przez te drzwi i głosić Ewangelię!”. Zachęcam więc wszystkich, którym zależy na Kościele, by nie bali się odważnego dawania świadectwa o Chrystusie, aby wykorzystali czas „Nocy Kościołów” na pokazanie innym radości płynącej z Ewangelii i życia we wspólnocie Kościoła. Dziękuję też wszystkim wspierającym nasze Katolickie Radio Rodzina w organizacji tego wydarzenia.

Spotkajmy się w te noce w dolnośląskich świątyniach!


Ignacy Dec
Biskup Świdnicki

Gdy faryzeusza Nikodema trapiły wątpliwości związane z nauczaniem Jezusa, przyszedł rozmawiać z Nim nocą i być może ta noc odegrała kluczową rolę w jego życiu. Dziś i my możemy przyjść do Chrystusa, do Jego Kościoła właśnie wtedy, gdy cichnie gwar, by zapytać o to, co niezrozumiałe i odkryć to, co jeszcze nieznane.

Europejskie Dni Dziedzictwa Chrześcijaństwa „Noce Kościołów” już po raz piąty ukazują nam bogactwo Kościoła. W tym roku, w duchu radości za kanonizację Ojca Świętego Jana Pawła II, będziemy dziękować za ten dar. Podczas „Nocy Kościołów” zaproszeni przez Katolickie Radio Rodzina Rozgłośnię Archidiecezji Wrocławskiej i Diecezji Świdnickiej goście przedstawią interesujące prelekcje i wezmą udział w inspirujących panelach dyskusyjnych oscylujących wokół życia społecznego, sytuacji Kościoła w Europie i poza jej granicami, a także tematyki rodzinnej. Całości dopełni szereg wydarzeń artystycznych – wystawy oraz wspaniałe koncerty muzyki sakralnej.

Serdecznie zapraszam do uczestnictwa w wyjątkowym wydarzeniu, jakim są „Noce Kościołów”. Wierzę, że wyda ono dobre owoce i przyczyni się do odkrywania różnorodności i piękna Kościoła, a także zapali iskrę do dawania świadectwa wiary. Oby jak najwięcej ciemnych nocy zostało rozjaśnionych nigdy nie gasnącym światłem naszej wiary.


Stefan Cichy
Administrator Apostolski Diecezji Legnickiej

Wydarzenie pod nazwą: „Noce Kościołów" organizowane od kilku już lat przez Radio Rodzina, doskonale wpisuje się w realizowany obecnie temat programu duszpasterskiego „Wierzę w Syna Bożego”. To hasło rozpoczyna nowy czteroletni cykl duszpasterski pt. „Przez Chrystusa, z Chrystusem, w Chrystusie. Przez wiarę i chrzest do świadectwa”. Nawiązuje on do 1050. rocznicy Chrztu Polski, którą będziemy przeżywać w 2016 r. Możliwość szerszego udostępnienia kolejnych obiektów sakralnych Dolnego Śląska, jak również świątyń na ziemiach dawnych Kresów Rzeczypospolitej, staje się sprzyjającą okazją do odkrywania Tego, który był w dawnych wiekach i jest także obecnie, źródłem natchnienia dla twórców sztuki sakralnej.

Wszystkim, którzy skorzystają z okazji, aby wejść w świętą przestrzeń Boga, życzę doświadczenia Jego łaski. Niech każde spotkanie organizowane w kolejnej edycji „Nocy Kościołów", zaowocuje u wierzących pogłębieniem ich wiary, a dla ludzi poszukujących, niech stanie się okazją do odkrywania piękna wskazującego na Boga, jako źródło prawdziwego piękna. Wyrażając radość z faktu, że tegoroczna edycja „Nocy Kościołów" obejmuje także świątynie Diecezji Legnickiej, wszystkich uczestników i organizatorów serdecznie pozdrawiam i zapewniam o mojej modlitwie.


Jeremiasz
Arcybiskup Wrocławsko-Szczeciński Cerkwi Prawosławnej

Św. Apostoł Paweł wzywał swojego ucznia św. Tymoteusza, aby zwiastował Słowo, stawał w porę i nie w porę (2 Tym 4,2). Można potraktować kolejną edycję „Nocy Kościołów” jako działanie w myśl tego apostolskiego wskazania. Zwiastowanie Ewangelii jest potrzebne każdemu pokoleniu ludzkości. Sposoby zwiastowania Słowa o Chrystusie mogą być różne. Formuła proponowana przez organizatorów „Nocy Kościołów” jest dobrym sposobem na nasze czasy. Jako wspólne działanie Kościołów może stać się mocnym apelem do sumień i rozumu wielu ludzi, którzy nie znajdują czasu na uczestnictwo w niedzielnych i świątecznych nabożeństwach.

Organizatorom i uczestnikom wydarzeń „Nocy Kościołów” życzę błogosławieństwa Bożego.

Serdecznie pozdrawiam!


Włodzimierz R. Juszczak
Biskup Kościoła Greckokatolickiego

Już po raz piąty na Dolnym Śląsku Katolickie Radio Rodzina zaprasza na Europejskie Dni Dziedzictwa Chrześcijaństwa „Noce Kościołów”. Ta cenna inicjatywa przekroczyła granice Polski. Zapraszani goście przyjeżdżają m. in. z Białorusi i Ukrainy, co w świetle wydarzeń ostatnich miesięcy jest niezmiernie potrzebne.

Cieszę się, że szukamy nowych sposobów na dotarcie z chrześcijańskim przesłaniem do współczesnego człowieka. Szereg prelekcji, spotkań, koncertów pozwala nam wszystkim na nowo pytać się o siłę Dobrej Nowiny. Dziedzictwo chrześcijan to bogactwo nas wszystkich – tak tradycji zachodniej, jak i wschodniej, stąd nasza radość z udziału grekokatolików w tym czuwaniu. Szczególnie teraz jesteśmy sercem z Ukrainą. Dobrze się stało, że podczas „Nocy Kościołów” pod nazwą Ночі Храмів integrują się społeczności lokalne wspólnoty ukraińskiej. Nie zapominamy o Wrocławiu, gdzie jesteśmy i aktywnie włączamy się w to dzieło. Program duszpasterski – Żywa parafia – realizowany przez grekokatolików podpowiada, jak spoglądać na życie parafii i tu oczekiwać i doświadczać spotkania z Jezusem Naszą Paschą. Życzmy sobie, abyśmy umieli za tchnieniem Ducha Świętego znajdować coraz to nowe i tak atrakcyjne formy przyciągające człowieka do Kościoła.


Ryszard Bogusz
Biskup Wrocławski Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego

Nie po raz pierwszy współpracujemy ekumenicznie przy ciekawej idei „Nocy Kościołów” we Wrocławiu. Jest to przedsięwzięcie niezwykle ciekawe i corocznie wpisujące się w pejzaż naszego miasta i województwa, tworząc jednocześnie klimat jakże ważnej obecności chrześcijaństwa w kulturowo-społecznym dziedzictwie naszych Kościołów.

Jako Ewangelicy również i w tym roku odpowiadamy pozytywnie na zaproszenie Organizatorów i z radością uczestniczymy w programie „Nocy Kościołów”. Wrocław, który przez lata był wieloreligijny, wielonarodowościowy i wielokulturowy, do dziś jest miastem otwartym dla wszystkich. Dzielnica Wzajemnego Szacunku, którą współtworzą Katolicy, Ewangelicy, Prawosławni i Żydzi, jest wyraźnym dowodem na to, że możemy żyć i tworzyć wspólnie oraz ubogacać się tym, co mamy najlepszego.

Życzę Bożego błogosławieństwa Organizatorom, a wszystkim uczestnikom tegorocznych „Nocy Kościołów” duchowych i intelektualnych przeżyć.


Bogdan Zdrojewski
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Od kilku już lat z wielką satysfakcją przyjmuję wiadomość o Europejskich Dniach Dziedzictwa Chrześcijaństwa, czyli „Nocach Kościołów”, które w tym roku odbędą się w dniach 18-25 czerwca w Archidiecezji Wrocławskiej.

Świątynia jest nie tylko miejscem kultu religijnego, to także przybytek muz. Przebywanie w kościelnych wnętrzach w niekonwencjonalnym czasie i okolicznościach sprzyja pogłębionej refleksji nad duchową sferą ludzkiej natury, stanowi też źródło inspirujących doznań religijnych, intelektualnych, estetycznych, muzycznych. Bogaty program tegorocznej edycji „Nocy Kościołów” obejmuje spotkania, wykłady, dyskusje panelowe, odczyty, koncerty i wystawy z udziałem znakomitych gości, poświęcone m.in. tematyce religijnej, filozoficznej, etycznej i kulturalnej. Część artystyczną „Nocy Kościołów” uświetnią występy orkiestr symfonicznych Filharmonii Dolnośląskiej z Jeleniej Góry i Narodowego Forum Muzyki z Wrocławia.

Idea Nocy Kościołów nawiązuje do ogólnopolskiej akcji „Noc Muzeów”, tak mocno już ugruntowanej w świadomości społecznej. Niezmiennie żywię nadzieję, że przykład płynący z Dolnego Śląska zachęci władze kościelne innych regionów Polski, aby z czasem Noce Kościołów wpisały się na stałe do kalendarza imprez kulturalnych o zasięgu ogólnopolskim.

Katolickiemu Radiu Rodzina – organizatorowi tego wyjątkowego wydarzenia oraz wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji Europejskich Dni Dziedzictwa Chrześcijaństwa, pragnę z całego serca podziękować za ogromny wysiłek włożony w ich przygotowanie. Słowa wdzięczności kieruję do Jego Ekscelencji Józefa Kupnego – Księdza Arcybiskupa Metropolity Wrocławskiego, za godne kontynuowanie inicjatywy swego poprzednika Mariana Gołębiewskiego – Księdza Arcybiskupa Seniora.


Cezary Przybylski
Marszałek Województwa Dolnośląskiego

Szanowni Państwo!

Jest mi niezmiernie miło, że mogłem objąć patronatem honorowym kolejną edycję „Nocy Kościołów”. To ważne wydarzenie, które już na stałe wpisało się w kulturalną mapę Wrocławia i Dolnego Śląska. Idea „Nocy Kościołów” zakłada propagowanie uniwersalnych wartości opartych na poszanowaniu, porozumieniu, tolerancji i otwartości na drugiego człowieka. Ekumeniczny wydźwięk wydarzenia jest doskonałą okazją do zaprezentowania naszego regionu, jego tradycji i wielowiekowego dziedzictwa kulturowego jako przykładu współpracy i dialogu w Europie.

„Noce Kościołów” zapowiadają się niezwykle interesująco pod kątem artystycznym. Liczne koncerty i towarzyszące im wystawy specjalne połączone z wieczornym zwiedzaniem obiektów sakralnych, także tych na co dzień niedostępnych, będą największymi atrakcjami tegorocznego wydarzenia. Dla zwiedzających otwarta zostanie m.in. po raz pierwszy od czasów II wojny światowej wybudowana w latach 1723-1728 kaplica Hochberga przy pl. Nankiera we Wrocławiu. Organizatorzy zaprosili również wielu znamienitych gości – wybitnych intelektualistów i dziennikarzy, którzy wezmą udział w panelach dyskusyjnych.

Zapraszam i gorąco zachęcam do wzięcia udziału w tegorocznej edycji „Nocy Kościołów”. Dzięki unikatowej formule będziecie mogli Państwo w aktywny sposób poznać fragment wielowiekowej historii Wrocławia i Dolnego Śląska.


Rafał Dutkiewicz
Prezydent Wrocławia

Szanowni Państwo!

Europejskie Dni Dziedzictwa Chrześcijaństwa czyli „Noce Kościołów” po raz piąty odbędą się we Wrocławiu i wielu innych miejscowościach Dolnego Śląska. Tegoroczna edycja przypada niedługo po świętowaniu kanonizacji papieża Jana Pawła II, który nadał Wrocławiowi miano „miasta spotkań”. W takim duchu chcemy spotykać się w miejscu dialogu i wzajemnego szacunku. „Noce Kościołów” to okazja do spotkania się we wrocławskich świątyniach, odkrycia ich tajemnic i historii, ale także wzajemnego poznania siebie i spraw, którymi żyjemy jako chrześcijanie. To wyjątkowy czas na zatrzymanie się, dialog i refleksję. W noce od 18 do 25 czerwca kościoły będą otwarte dla wszystkich, my zaś możemy otworzyć się na Kościół rozumiany także jako wspólnotę, z której wywodzi się większość z nas.

Jestem dumny i cieszę się, że wśród licznych imprez, które każdego roku odbywają się we Wrocławiu, jest także miejsce na wydarzenie chrześcijańskie, poświęcone naszemu dziedzictwu kulturowemu i Kościołowi. Cyklom spotkań w kościołach towarzyszyć będą prelekcje, debaty, koncerty i spotkania ze znanymi osobistościami świata kultury oraz sztuki, wystawy i rozmaite wydarzenia, które wzbogacą ofertę duchową i kulturalną naszego miasta.

Serdecznie zapraszam na „Noce Kościołów” we Wrocławiu.


Roman Potocki
Starosta Powiatu Wrocławskiego

Szanowni Państwo!
To wielki zaszczyt móc patronować tak zacnemu przedsięwzięciu jakim jest kolejna edycja „Nocy Kościołów”. Dzięki zaangażowaniu wielu ludzi dobrej woli już po raz kolejny mieszkańcy naszego regionu będą mieli niepowtarzalną okazję do obcowania ze sztuką i kulturą w przepięknych wnętrzach zabytkowych kościołów.

Obok bogatych doznań artystycznych ta cenna inicjatywa ma przede wszystkim ogromne znaczenie dla rozwoju duchowego naszego społeczeństwa. W programie przedsięwzięcia znalazło się wiele ciekawych wydarzeń zachęcających do dyskusji nad zagrożeniami dla moralności i postaw chrześcijańskich w dzisiejszym świecie.

Międzynarodowa formuła „Nocy Kościołów” stwarza również okazję do dialogu interkulturowego, udowadniając tezę, że w obliczu takich uniwersalnych wartości jak kultura czy sztuka, zacierają się granice państw i wzmacnia się poczucie tożsamości chrześcijańskiej.

Duchowy wymiar całego wydarzenia nabiera szczególnego znaczenia zwłaszcza w roku kanonizacji św. Jana Pawła II, dla którego muzyka i sztuka były jedną z ulubionych form wyrażania miłości wobec Boga i drugiego człowieka.

Dziękując organizatorom za ten przepiękny dar duchowy, jakim są „Noce Kościołów”, pragnę życzyć wszystkim jego uczestnikom wielu pozytywnych emocji i artystycznych doznań podczas licznych koncertów i występów. Niech zasłyszane dźwięki staną się pretekstem do głębszej refleksji i zadumy nad istotą ludzkiego życia i boskiej miłości.


Krzysztof Świderek
Konsul Generalny RP
Radca Minister-Winnica (Ukraina)

Szanowni Państwo!
Z wielką radością przyjąłem wiadomość, że już po raz piąty odbędą się Europejskie Dni Dziedzictwa Chrześcijaństwa „Noce Kościołów 2014”.

Wydarzenie to realizowane przez Radio Rodzina łączy Dolny Śląsk z Kresami Wschodnimi. Dwie edycje Nocy Kościołów odbyły się do tej pory na Podolu i Polesiu oraz Ziemi Lwowskiej. Liczne koncerty, spotkania, panele dyskusyjne dotyczyły naszego wspólnego dziedzictwa narodowego i były wyrazem łączności miedzy Polakami mieszkającymi w Ojczyźnie i na Kresach. Do dziś mieszkańcy Woronowicy w Winnickim Okręgu Konsularnym wspominają pierwszą edycję Nocy Kościołów, kiedy to władze państwowe zwróciły wspólnocie katolickiej Kościół. Choć w tym roku, ze względu na napiętą sytuację polityczną, wydarzenie nie odbędzie się na Ukrainie, wyrażam wdzięczność, iż nasi Rodacy, zamieszkali na Kresach, są zaproszeni do udziału w tak licznych wydarzeniach podczas Europejskich Dni Dziedzictwa Chrześcijaństwa „Noce Kościołów 2014”. Polskie chóry i zespoły działające na Podolu i Polesiu wystąpią w wielu miejscowościach na Dolnym Śląsku.

Jako konsul generalny z Winnicy zapewniam, że każda wizyta w kraju praojców jest dla nich wielkim przeżyciem i dziękuje organizatorowi, iż pamiętał o naszych Rodakach z Kresów również w tym roku.


Marek Piorun
Burmistrz Dzierżoniowa

Szanowni Państwo!
Dzierżoniów z przyjemnością i dużą chęcią skorzystał z propozycji włączenia się w „Noce Kościołów”. Serdecznie zapraszam mieszkańców i gości z Dolnego Śląska do uczestniczenia w nadchodzących wydarzeniach. Będą one okazją do poznania lub odkrycia na nowo uroków sakralnych zabytków miasta i bogatej oferty kulturalnej. Gorąco polecam uczestnictwo w panelu dyskusyjnym poświęconym Kresom Wschodnim i dziedzictwu Dolnego Śląska, koncert polskiego chóru „Głos Duszy” z Mińska i spotkanie abp. Dieudonne – Przewodniczącym Konferencji Episkopatu Republiki Środkowej Afryki.

Udział Dzierżoniowa w przedsięwzięciu promującym bogatą kulturę chrześcijaństwa uważam za szczególne wyróżnienie. To ważne dla miasta, którego początkiem była budowa przed ponad siedmioma wiekami Kościoła pw. św. Jerzego, wokół którego rozrastało się miasto.


Kazimierz Putyra
Burmistrz Jelcza-Laskowic

Szanowni Państwo!
Z zainteresowaniem i radością przyjąłem zaproszenie do uczestnictwa w wyjątkowym projekcie pod nazwą „Noce Kościołów”. W ramach Europejskich Dni Dziedzictwa Chrześcijaństwa w Jelczu-Laskowicach odbędzie się niezwykły koncert w wykonaniu Wrocławskiej Orkiestry Barokowej Solistów i Chóru Narodowego Forum Muzyki, którym dyrygował będzie Andrzej Kosendiak – dyrektor Narodowego Forum Muzyki.

Bardzo serdecznie zapraszam do Jelcza-Laskowic i do udziału w tym niecodziennym wydarzeniu, którego uwieńczeniem będzie wykład p. Stanisława Michalkiewicza na temat: „Kto i dlaczego walczy z kościołem i chrześcijaństwem?”.

Zachęcam Państwa do udziału w wydarzeniach organizowanych w ramach „Nocy Kościołów”. Życzę wielu wzniosłych przeżyć i wrażeń w otoczeniu pięknych i dostojnych obiektów sakralnych naszego regionu, świadków historii tworzonej przez ludzi, mieszkańców tych ziem.


Bogusław Szpytma
Burmistrz Kłodzka

Szanowni Państwo!

Od kilku lat czerwiec coraz bardziej kojarzy nam się z organizowanymi w tym czasie w wielu diecezjach Europejskimi Dniami Dziedzictwa Chrześcijaństwa „Noce Kościołów”. Ta wspaniała inicjatywa, której idea wypłynęła z Wrocławia, za sprawą katolickiego Radia Rodzina wpisała się w kalendarz wydarzeń, na które czekamy z niecierpliwością przez cały rok. Co ważne, od kilku lat cieszy się rangą inicjatywy międzynarodowej.

Dzięki bogatemu programowi możemy uczestniczyć w interesujących wykładach, koncertach, panelach dyskusyjnych. To również okazja do zwiedzenia zabytkowych świątyń i wysłuchania historii ich powstania.

Osobiście zapraszam do Kłodzka – miasta z ponad tysiącletnią tradycją i wyjątkowymi atrakcjami turystycznymi. W tym roku swoje sakralne wnętrza otworzy dla Państwa kościół p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego.

Serdecznie zachęcam i polecam uczestnictwo w tegorocznej edycji „Nocy Kościołów”. Wszystkim życzę, aby przeżywanie czasu we wspólnocie ludzi połączone z intelektualnymi i artystycznymi doznaniami stało się wartościowym doświadczeniem i pozostawiło same pozytywne wrażenia.


Czesław Kręcichwost
Burmistrz Kudowy-Zdroju

Szanowni Państwo!
Z radością przyjąłem wiadomość o „Nocach Kościołów” po raz kolejny organizowanych przez Katolickie Radio Rodzina w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa Chrześcijaństwa. Szczególnie cieszy mnie fakt, że Kudowa-Zdrój znalazła się na trasie tegorocznej edycji mobilnego muzeum poświęconego św. Janowi Pawłowi II. Jest to nowy projekt Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się”, który ma na celu promowanie myśli i nauczania Ojca Świętego. Dla Kudowy-Zdrój jest to szczególne wyróżnienie a dla mieszkańców wyjątkowy prezent.

Prelekcje, wydarzenia artystyczne oraz koncerty organizowane w tym czasie są doskonałą okazją, aby poczuć specyficzną aurę miejsc, także tych, które na co dzień są niedostępne dla zwiedzających. Życzę Państwu, aby spotkania podczas „Nocy Kościołów” stały się okazją do umacniania wiary oraz pogłębienia przeżyć duchowych i chrześcijańskich, a organizatorom składam serdeczne podziękowania za trud włożony w przygotowanie tego niecodziennego wydarzenia.


Paweł Wybierała
Burmistrz Milicza

Szanowni Państwo!
Bardzo się cieszę, że Milicz po raz pierwszy włączy się w realizację Europejskich Dni Dziedzictwa Chrześcijaństwa „Noce Kościołów”. Milicki kościół pw. św. Andrzeja Boboli – jeden z sześciu kościołów łaski na Śląsku, wybudowanych na mocy ugody w Altrahnstädt – obchodzi w tym roku jubileusz 300-lecia swego istnienia, połączony z jubileuszem 20-lecia parafii pw. św. Andrzeja Boboli.

Z tej okazji w milickiej świątyni odbyło się wiele interesujących wydarzeń kulturalnych, a projekt „Noce Kościołów” doskonale współgra z realizowaną od lat przez proboszcza tutejszej parafii – ks. kan. Kazimierza Kudryńskiego – i wspieraną przez Gminę Milicz i milicki Ośrodek Kultury ideą uczynienia z tego cennego zabytku nie tylko miejsca kultu, ale również ważnego centrum życia kulturalnego. Świątynie są bowiem dziedzictwem w wymiarze zarówno materialnym, jak i duchowym i od wieków pełniły rolę miejsc skupiających społeczność w ważnych dla niej momentach. W ramach „Nocy Kościołów” 21 czerwca po wieczornej mszy św. (godz. 18.00) odbędzie się spotkanie z Martą Lipińską – znaną i cenioną aktorką, która wcieliła się w rolę Michałowej w popularnym serialu „Ranczo”. Tuż po nim odbędzie się niezwykły występ Scholi Gregoriana Silesiensis, połączony z przedstawieniem średniowiecznej liturgii. Mam nadzieję, że oba wydarzenia dostarczą mieszkańcom Milicza i gminy Milicz wielu artystycznych przeżyć, a nasze miasto włączy się w kolejne edycje tego cennego dla propagowania kultury sakralnej projektu.


Jan Bronś
Burmistrz Oleśnicy

Szanowni Państwo!
Serdecznie zapraszam do uczestnictwa w Europejskich Dniach Dziedzictwa Chrześcijaństwa „Noce Kościołów”. Po raz kolejny będziemy przeżywać to wydarzenie również w Oleśnicy.

Zachęcam do wzięcia udziału we Mszy św. w kościele pw. NMP Matki Miłosierdzia, a następnie w koncercie Moniki Kuszyńskiej (20 czerwca, godz. 18).

W tym dniu odbędzie się również spotkanie dla chorych, niepełnosprawnych i ich rodzin oraz opiekunów, a także wszystkich mieszkańców Oleśnicy i okolic. W ubiegłym roku wydarzenia w ramach „Nocy Kościołów” zorganizowane w naszym mieście zgromadziły rzesze uczestników. Wierzę, że w czerwcu będzie podobnie. Niech ten czas będzie dla Państwa wielkim przeżyciem duchowym i intelektualnym.

Serdecznie pozdrawiam!


Jerzy Terlecki
Burmistrz Polanicy-Zdroju

Szanowni Państwo!
Zapraszam bardzo serdecznie do Polanicy-Zdroju na "Noce Kościołów 2014". Polanica-Zdrój architekturą sakralną i propozycjami turystyczno-kulturalnymi doskonale wpisuje się w ideę tego wydarzenia.

W czerwcu już po raz 23. rozpoczynają się Międzynarodowe Koncerty Muzyki Organowej i Kameralnej. Festiwal posiada bardzo istotne cele artystyczne oraz pełni znaczącą rolę edukacyjną i społeczno-kulturową kultywując wielowiekową tradycję koncertowania w świątyniach Dolnego Śląska. 19 czerwca o godz. 19.30 w Kościele pw. Wniebowzięcia NMP odbędzie się koncert inauguracyjny tego wydarzenia. Polanica-Zdrój to miejscowość magiczna, w której odnajdą Państwo miejsca urzekające i tajemnicze.

Życzę Wszystkim uczestnikom spotkania „Noce Kościołów 2014" odkrycia na swoich szlakach tajemnic naszego regionu.


Andrzej Pulit
Wójt Skarbimierza


Szanowni Państwo!
Z satysfakcją przyjąłem zaproszenie do kolejnej edycji „Nocy Kościołów”, projektu, który tak pięknie koordynuje wrocławskie Radio Rodzina. Gmina Skarbimierz, którą od początku jej istnienia mam zaszczyt kierować, łączy rolnictwo i przemysł, tradycję i nowoczesność, a przede wszystkim umożliwia jej mieszkańcom realizację własnych działań. W ramach „Nocy Kościołów” pragniemy w dniu 20 czerwca zaprosić Państwa do dwóch świątyń. Jednej nowoczesnej, istniejącej od kilkunastu lat parafii św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Skarbimierzu, drugiej zabytkowej, prawdziwego „skarbu” naszej gminy, parafii pw. św. Jakuba w Małujowicach – „śląskiej Sykstyny”, będącej najważniejszym punktem na Szlaku Polichromii Brzeskich.

Jestem przekonany, że wieczorne wizyty w wymienionych parafiach dostarczą uczestnikom zaplanowanych tam wydarzeń wielu wrażeń duchowych, estetycznych i artystycznych. Jako wójt Gminy Skarbimierz, w imieniu wszystkich mieszkańców zapraszam Państwa do odwiedzenia tych i innych urokliwych miejsc naszej gminy. Wierzę jednocześnie, że „Noce Kościołów” zagoszczą na stałe w Gminie Skarbimierz.


Stanisław Dobrowolski
Burmistrz Sobótki

Szanowni Państwo!
Gmina Sobótka położna jest w sercu Dolnego Śląska. Jej integralną część stanowi przepiękny Masyw Ślęży. To wyjątkowe miejsce, gdzie teraźniejszość i tradycja splatają się ze sobą w niezwykłym otoczeniu przyrody. Z górą – historycznym zalążkiem naszego regionu – związana jest nasza, dolnośląska historia, która łączy różne tradycje: chrześcijańską i przedchrześcijańską i różne kultury: polską, czeską i niemiecką.

Szanowni Państwo, w br. mieszkańcy Gminy Sobótka będą mogli uczestniczyć w wyjątkowym wydarzeniu religijno-kulturowym „Noce Kościołów 2014”. Po raz pierwszy w naszej Gminie będą mogli Państwo wziąć udział w niezwykłych koncertach i dyskusjach. Wierzę też, że czas „Nocy Kościołów” będzie pięknym czasem odkrywania i zgłębiania tajemnic, które skrywa nasza mała ojczyzna.


Zbigniew Suchyta
Burmistrz Strzegomia

Szanowni Państwo!
Już po raz trzeci zapraszam Państwa na „Noce Kościołów” do Bazyliki Strzegomskiej. Cieszę się, że nocne spotkania w naszej zabytkowej świątyni już na stałe wpisały się do kalendarza imprez kulturalnych gminy Strzegom. Tegoroczna edycja ukaże nam w sposób szczególny ponadczasowe skarby strzegomskiej sztuki sakralnej, będące naszym dziedzictwem kulturowym. Jestem przekonany, że duchowy i kulturalny charakter „Nocy Kościołów” znakomicie służy promocji walorów Ziemi Strzegomskiej i jej duchowej spuścizny. Kiedy noc otula wnętrze świątyni, wszechobecne piękno dotyka nas w sposób bezpośredni. W objęciach nocy nowego wyrazu nabiera detal architektoniczny, który jest swoistym zapisem muzyki w kamieniu, jak i cała bazylika, będąca wielką symfonią granitów i bazaltów. Światło i dźwięk dotykają w nocy najgłębszych pokładów naszej wrażliwości i na to wielkie wydarzenie serdecznie zapraszam.


Marek Długozima
Burmistrz Trzebnicy

Szanowni Państwo!
„Noce Kościołów" to czas spotkania z Bogiem i z ludźmi. Czas na modlitwę i poznanie obiektów sakralnych w swoim mieście z innej, zupełnie nowej perspektywy. To możliwość wytchnienia po tygodniu zajęć i przestrzeń wzrastania podczas wartościowych spotkań. To również szansa wysłuchania ciekawych wykładów ze znakomitymi intelektualistami i wieloma osobistościami ze świata kultury i sztuki.

Jestem przekonany, że chwile spędzone w Trzebnicy w trakcie Europejskich Dni Dziedzictwa Chrześcijaństwa "Noce Kościołów", pozwolą wyciszyć się i znaleźć ukojenie. Dostarczymy Państwu wielu niezapomnianych przeżyć duchowych i artystycznych. Dobry klimat naszego miasta sprawi, że będą mogli Państwo odpocząć od wielkomiejskiego zgiełku.

Zapraszam Państwa serdecznie do Trzebnicy!


Jerzy Krochmalny
Burmistrz Wiązowa

Szanowni Państwo!
Chciałbym wyrazić swoją radość z udziału Wiązowa w tegorocznej edycji „Nocy Kościołów” odbywającej się w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa Chrześcijaństwa. Europa nazywana „starym kontynentem” wyrosła na chrześcijańskim prawodawstwie, kulturze i moralności. Warto zatem ciągle na nowo sobie ten fakt uświadamiać. „Noce Kościołów”, impreza organizowana przez Katolickie Radio Rodzina, zasługuje na szczególne uznanie ze względu na swój charakter. Biorą w niej udział artyści, politycy oraz przedstawiciele Kościoła z całego świata. Tym bardziej czujemy się zaszczyceni możliwością udziału w tak cennej inicjatywie.

Zachęcam do uczestnictwa w tym wyjątkowym wydarzeniu, w ramach którego 19 czerwca będzie możliwość zwiedzania mobilnego muzeum św. Jana Pawła II i udział w panelu dyskusyjnym oraz koncercie p. Moniki Kuszyńskiej z zespołem w dniu 21 czerwca.

Dziękując, zapraszam mieszkańców Gminy Wiązów i wszystkich zainteresowanych do udziału w „Nocach Kościołów” . Życzę Państwu pozytywnych emocji, a organizatorom sukcesu w realizacji 5. edycji tej niezwykłej imprezy.


Dariusz Chmura
Burmistrz Wołowa

Szanowni Państwo!
Europejskie Dni Dziedzictwa Chrześcijaństwa „Noce Kościołów" odbędą się w Wołowie już po raz drugi. Ta wyjątkowa inicjatywa da możliwość uczestnictwa we wspaniałych wydarzeniach, odbywających się w kościele pw. św. Wawrzyńca, w świątyni, która od wielu lat jest gospodarzem Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej „Cantus Organi" i gości artystów z całego świata. Podczas tegorocznej edycji Europejskich Dni Dziedzictwa Chrześcijaństwa mieszkańcy Gminy Wołów będą mieli okazję uczestniczyć we wspaniałych koncertach i bardzo ciekawych spotkaniach.

Promocja sztuki, kultury oraz ponadczasowych wartości to główne cele Europejskich Dni Dziedzictwa Chrześcijaństwa. Formuła wydarzeń, które odbywają się jednocześnie w wielu polskich i europejskich miastach, przypomina, że otaczający nas świat jest kształtowany przez chrześcijaństwo już od dwóch tysięcy lat, czyli od początków naszej cywilizacji.

Gorąco zachęcam mieszkańców oraz gości Gminy Wołów, aby wzięli aktywny udział w wydarzeniach Europejskich Dni Dziedzictwa Chrześcijaństwa „Noce Kościołów”.

 

© 2017 Radio Rodzina | Źródła zdjęć | Projekt strony: Adam Kiwała | projekt logo NK: Justyna Maja Telejko
Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z niego oznacza akceptację tego faktu